Wystartował Projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz”

Niezmiernie miło nam poinformować, że udało się doprowadzić do podpisania umowy w dniu 31.03.2022r. o dofinansowanie projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz” Nr RPKP.10.02.03-04-003/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W projekcie tym przewidziano następujące zadania:
1. Wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów zawodowych / Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu
2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu związanych z nauczanym zawodem/ Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu
3. Podnoszenie kompetencji zawodowych przez uczniów – forma pogłębiająca nabywanie kompetencji dla kształconego zawodu / Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu
4. Organizacja praktycznych form nauczania – staże u lokalnych pracodawców. Wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia zawodu / Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu
5. Realizacja dodatkowych zajęć służących kształtowaniu kompetencji kluczowych na rynku pracy / Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu
6. Wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów zawodowych/ Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu
7. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu związanych z nauczanym zawodem / Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu
8. Uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów- forma certyfikowanego wsparcia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień / Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu
9. Podnoszenie kompetencji zawodowych przez uczniów – forma pogłębiająca nabywanie kompetencji dla kształconego zawodu / Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu
10. Realizacja dodatkowych zajęć służących kształtowaniu kompetencji kluczowych na rynku pracy/ Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu
11. Wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów zawodowych/ Zespół Szkół Technicznych im. J. J. Śniadeckich w Grudziądzu
12. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu związanych z nauczanym zawodem / Zespół Szkół Technicznych im. J. J. Śniadeckich w Grudziądzu
13. Uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów- forma certyfikowanego wsparcia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień / Zespół Szkół Technicznych im. J. J. Śniadeckich w Grudziądzu
14. Podnoszenie kompetencji zawodowych przez uczniów – forma pogłębiająca nabywanie kompetencji dla kształconego zawodu / Zespół Szkół Technicznych im. J. J. Śniadeckich w Grudziądzu
15. Organizacja praktycznych form nauczania – staże u lokalnych pracodawców. Wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia zawodu / Zespół Szkół Technicznych im. J. J. Śniadeckich w Grudziądzu
16. Realizacja dodatkowych zajęć służących kształtowaniu kompetencji kluczowych na rynku pracy/ Zespół Szkół Technicznych im. J. J. Śniadeckich w Grudziądzu

Wartość projektu: 1 687 185,60 zł
Dofinansowanie z UE: 1 518 298,32 zł

Czas realizacji projektu: 01.05.2022 – 31.08.2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *