Zespół Szkół Rolniczych

  • Koordynatorzy szkolni

    W Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich: p. Katarzyna Okleja W Zespole Szkół Rolniczych: p. Elżbieta Dolińska W Zespole Szkół Technicznych: p. Dominik Augustyniak i p. Sławomir Thom Koordynatorzy szkolni wiedzą wszystko na temat projektu i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania. To oni też prowadzą rekrutację na staże i kursy.


  • Wystartował Projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz”

    Niezmiernie miło nam poinformować, że udało się doprowadzić do podpisania umowy w dniu 31.03.2022r. o dofinansowanie projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz” Nr RPKP.10.02.03-04-003/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata…